De KNTS (Koepel Nederlandse Traditionele Schutters)
(www.knts.nl)

De KNTS heeft tot doel de belangen van de traditioneel schietende verenigingen en haar schutters te behartigen. Hiermee trachten zij te bereiken dat de aangesloten verenigingen tot in lengte van dagen het traditionele schieten en hun tradities, zoals o.a. het koningschieten of het vogelschieten, kunnen blijven uitoefenen. 

De KNTS is als erkende landelijke organisatie voor het traditionele schieten gesprekspartner voor rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden en ministeries zoals Veiligheid en Justitie (V&J), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Milieu (I&M). Zij onderhouden ook contacten met de ambtenaren van de regionale afdelingen handhaving bijzondere wetten. 

De KNTS beschikt over en meldpunt dat via een interactief formulier via internet te bereiken is.

Artikel 25 Huishoudelijk Reglement Schuttersgilde St. Bavo
Het is van belang dat de leden van het Schuttersgilde, wanneer zij zich zorgen maken omtrent het bezit en de omgang met de vuurwapens door 1 van de vergunninghouders, weten op welke wijze en bij wie zij daarvan, zo nodig vertrouwelijk, een melding kunnen doen. Daarom dient er iemand te worden aangewezen als vertrouwenscontactpersoon (VCP) welke vervolgens het bestuur of andere instanties zal informeren.

Toevoeging Artikel 25
De vertrouwenscontactpersoon van het Schuttersgilde St. Bavo Angeren is:
Mw. D.H.M. (Debby) Slinkman

Deze is bekend bij de leden en staan ook vermeld op de website van de vereniging.

De vergunninghouders (schietmeesters) bij het Schuttersgilde St. Bavo Angeren zijn:
Hans Puntman en Jochem Reulink